Kryco

Casino in Van der Valk Arnhem-Duiven: Zoekresultaat – inzien document

De verklaring van [slachtoffer 2], d.d. De rechtbank deelt het standpunt van de raadsvrouw en zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de vordering. De officier van justitie in het arrondissement Arnhem. Bij de beslissing over de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met: de raadsvrouw heeft bepleit dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vordering, nu de gevorderde schade niet rechtstreeks is toegebracht door het bewezen-verklaarde strafbare feit, nu het bewezenverklaarde feit heeft plaatsgevonden op 5 januari 2009. De strafbaarheid van het feit. De politie ten bedrage van € 767,55. Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij. De rechtbank deelt het standpunt van de raadsvrouw. De officier van justitie heeft geen standpunt ingenomen met betrekking tot deze vordering. De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering volledig kan worden toegewezen. Het bewezenverklaarde levert op: beoordeling door de rechtbank. De justitiële documentatie betreffende verdachte, gedateerd 20 april 2009; in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Casino Big Apple en/of Crowntek, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),. B. de gemaakte kosten van de serviceafdeling ten behoeve van ondersteuning van. De beslissing is gegrond op de a, 14b, 14c, 14f, 310 en 312 van het Wetboek van Strafrecht. Er dient gekeken te worden naar de straffen die in soortgelijke zaken door de rechtbank Arnhem zijn opgelegd.

Uitgave door Naam: [verdachte],
De bewezenverklaring Plaats: [woonplaats],

6. een geldbedrag van € 500,00. Welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen (een) perso(o)n(en) genaamd [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of (een) andere in het casino aanwezig(e) perso(o)n(en), gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,. Een vuurwapen, althans een daarop gelijkend voorwerp aan die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] en/of (een) andere in het casino aanwezige perso(o)n(en) heeft/hebben getoond en/of (vervolgens) naar die [slachtoffer 1] en/of die [slachtoffer 2] en/of (een) andere in het casino aanwezige perso(o)n(en) heeft/hebben geroepen: “Liggen, liggen” en/of “Blijf liggen” en/of. Er is een uitgebreide handleiding beschikbaar voor het zoeken naar uitspraken, met onder andere uitleg over: het onderzoek ter terechtzitting. Gelet hierop zal de verdachte niet tot vergoeding zijn gehouden indien en voor zover de toegewezen vordering door zijn mededaders is voldaan c.q. wordt voldaan. Datum zitting: 20 mei 2009. Er is sprake van een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359, derde lid, laatste zin van het Wetboek van Strafvordering en daarom wordt volstaan met een opgave van de bewijsmiddelen: selecteer een week en bekijk welke uitspraken er in die week aan het uitsprakenregister zijn toegevoegd. Een gevangenisstraf voor de duur van 20 (twintig) maanden. Mehrsa Ghadiri, in 2021 door de AFBM verkozen tot FB Professional of the Year, is de gloednieuwe columniste van Hospitality Management. Veroordeelde dient zich gedurende de proeftijd te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die hem door of namens de Reclassering Nederland zullen worden gegeven, voor zover en voor zolang dat door genoemde instelling nodig wordt geacht. Evenals de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat de inbeslaggenomen voorwerpen en geldbedragen kunnen worden teruggegeven aan de rechthebbenden. De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende. Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk.

Het feit is strafbaar Aldus gewezen door
In de zaak van Meervoudige kamer

Casino in Van der Valk Arnhem-Duiven: Selectiecriteria

Bepaalt dat van deze gevangenisstraf 6 (zes) maanden niet tenuitvoer zullen worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten. De rechtbank deelt het standpunt van de raadsvrouw en zal wat betreft de bewezenverklaring er van uitgaan dat er een bedrag van € 6.000,00 is weggenomen, nu het wegnemen van een hoger bedrag onvoldoende is komen vast te staan. De rechtbank laat in het voordeel van de verdachte meewegen dat hij niet eerder terzake van een misdrijf is veroordeeld en dat hij een bekennende verklaring heeft afgelegd. (vervolgens) bij het verlaten van voornoemd casino een vuurwapen, althans een daarop gelijkend voorwerp, aan die [slachtoffer 1] heeft/hebben getoond en/of in de richting van die [slachtoffer 1] heeft/hebben gehouden en/of (daarbij) heeft/hebben geroepen: “Deur open, deur open”;

Naar de rechter – Naar de rechtbank

Gemaskerd met (een) bivakmuts(en) en/of gewapend met een vuurwapen, althans een daarop gelijkend voorwerp, voormeld casino is/zijn binnengelopen en/of gerend en/of. 5. een geldbedrag van € 4.350,00. De rechtbank zal in dit geval de op te leggen gevangenisstraf enigszins matigen. Welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s) met voormeld oogmerk. De rechtbank zal dan ook als bijzondere voorwaarde aan het voorwaardelijk op te leggen gedeelte van de gevangenisstraf verbinden dat verdachte zich gedurende de proeftijd dient te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die hem door of namens de Reclassering Nederland zullen worden gegeven, voor zover en voor zolang dat door genoemde instelling nodig wordt geacht. De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [aangever]. Maandelijks deelt de FB-manager van het INNSiDE by Meliá hotel aan de Amsterdamse Zuidas haar visie op de hotellerie in het algemeen en de Fa. Door de raadsvrouw is aangevoerd dat niet bewezen kan worden dat het tenlastegelegde geldbedrag ad € 13.500,00 is weggenomen, nu niet op objectief verifieerbare wijze de hoogte van het weggenomen bedrag is na te gaan. Een voorlichtingsrapport van het Leger des Heils, Jeugdzorg Reclassering betreffende verdachte, gedateerd 7 mei 2009. Geboren op: [geboortedatum] 1990 te [geboorteplaats],.

Schrijf gratis in voor de nieuwsbrief

Bijvoorbeeld een soortgelijke zaak (05/600961-08) waar de verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad. Het aantal faillissementen in 2021 was het laagste in 31 jaar (december 1990). De raadsvrouw kan zich vinden in het opleggen van een verplicht reclasseringstoezicht. (vervolgens) bij het verlaten van voornoemd casino een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, aan die [slachtoffer 1] hebben getoond en in de richting van die [slachtoffer 1] hebben gehouden en (daarbij) hebben geroepen: “Deur open, deur open”. Thans gedetineerd de Penitentiaire Inrichting “Overijssel”, in het Huis van Bewaring “Zwolle” te Zwolle. Welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld en gevolgd van bedreiging met geweld tegen personen genaamd [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en andere in het casino aanwezige personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en aan zijn mededaders hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,. De rechtbank acht, gelet op het vorenstaande, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat: gelast de teruggave van de volgende inbeslaggenomen voorwerpen en geldbedragen aan de rechthebbenden:

Meest gelezen deze week

Wijst de vordering van de benadeelde partij ten dele toe. Voor de afdoening van een gewapende overval als de onderhavige is een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden (waarvan mogelijk een deel voorwaardelijk) het uitgangspunt. Ook dit deel van de vordering is niet nader onderbouwd en daarmee niet van dusdanig eenvoudige aard dat zij zich leent voor behandeling in het strafgeding. 4. een geldbedrag van € 11.400,00. De benadeelde partij [aangever] vordert een bedrag van € 1.545,00 voor een voorval dat heeft plaatsgevonden op 17 oktober 2007. De vordering is niet nader onderbouwd en derhalve voor het overige niet van dusdanig eenvoudige aard dat zij zich leent voor behandeling in het strafgeding. Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot. De rechtbank is voorts van oordeel dat verdachte, mede om het recidivegevaar te beperken, gebaat is bij begeleiding door de reclassering. De strafbaarheid van verdachte. De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Een geldbedrag van € 6.000,00,.

Geef een antwoord